Algemene Voorwaarden

1. Vertrouwelijkheid: Gevoelige informatie, mailuitwisseling

Onder vertrouwelijke informatie verstaan we alle informatie, van welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, etc). Het gaat hierbij over documenten, werkwijzen, templates, methodieken en dergelijke die binnen het kader van de samenwerking ontwikkeld worden. 

Verder gebruik hiervan kan enkel na schriftelijke overeenkomst. De samenwerkingspartner mag vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder de schriftelijke toelating van Co-Searching.

De vertrouwelijkheidsverplichting zal blijven bestaan na het einde van deze overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de overeenkomst. Worden niet beschouwd als vertrouwelijke informatie:

  • de informatie die op wettelijke wijze is bekomen bij een derde die door geen enkele vertrouwelijkheidsverplichting of geheimhouding gebonden is;
  • de informatie die de samenwerkingspartner reeds kende vooraleer ze aan hem werd overgemaakt in het kader van de overeenkomst;
  • de informatie die de samenwerkingspartner zelf heeft ontwikkeld zonder schending van de overeenkomst;
  • de informatie die in het openbaar domein is gevallen;
  • de informatie die door een gerechtelijke beslissing publiek moet worden gemaakt.

2. Intellectuele eigendom

Alle methodieken, oefeningen en materialen die door Co-Searching beschikbaar gesteld of gebruikt worden in het kader van een samenwerking blijven ten alle tijden eigendom van Co-Searching, en mogen niet gereproduceerd noch publiek verspreid worden, mits uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en bronvermelding. 

Indien de methodieken, oefeningen en/of materialen gemaakt zijn in co-creatie, is wederzijdse toestemming nodig voor alle reproductie of gebruik in het kader van de werking van Co-Searching en van de samenwerkingspartner.

3. Privacy

De gegevens van deelnemers worden verzameld om onze activiteiten uit te kunnen voeren.

  • Ze worden gebruikt om deelnemers te herkennen en contact met hen op te nemen in het kader van de workshops die we organiseren, de nieuwsbrieven die we verzenden, onze website en kanalen te verbeteren en vragen te beantwoorden. 
  • Om onze diensten kwalitatief uit te bouwen, verzamelen we op sommige momenten enkele aanvullende gegevens die hiervoor relevant zijn, maar altijd optioneel in te vullen. Dit gebeurt altijd met expliciete toestemming en volgens de GDPR-wetgeving. 
  • De gegevens kunnen gebruikt worden voor statistische doeleinden; hiervoor worden de persoonsgegevens evenwel geanonimiseerd.

Persoonlijke gegevens worden nooit doorgegeven aan andere derde partijen of personen zonder uitdrukkelijke toestemming. Standaard hebben alle bestuurders en medewerkers toegang tot de gegevens die we van deelnemers bijhouden. De vrijwilligers hebben enkel toegang tot gegevens van deelnemers wanneer dit nodig is in het kader van hun functie (bijvoorbeeld de inschrijvingslijst voor de workshops die zij begeleiden).

Iemand die graag wil weten welke gegevens Co-Searching van hen bijhoudt kan deze altijd opvragen via info@co-searching.be. Ook voor het verwijderen van deze gegevens kan men via bovenstaande weg aanvraag doen.

Meer info in onze Privacyverklaring.

4. Timings

Behoudens andersluidende bepaling, zijn de in offertes opgenomen termijnen van oplevering indicatief. Co-Searching is slechts in verzuim nadat de samenwerkingspartner Co-Searching dienaangaande aangetekend in gebreke heeft gesteld.

Co-Searching zal zich houden aan het tijdschema bepaald bij de start van een samenwerking en engageert zich realistische deadlines op te stellen. Co-Searching zal mogelijke vertraging vermijden. In het geval een project toch vertraging zou dreigen te lopen, verwittigt Co-Searching de samenwerkingspartner op tijd. Nieuwe deadlines worden in samenspraak opgesteld en alles wordt eraan gedaan om het tijdschema te respecteren.

5. Aansprakelijkheid

Co-Searching kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek aan of fout in het resultaat van de opdracht indien de samenwerkingspartner overeenkomstig het bepaalde in punt 4. zijn goedkeuring heeft gegeven.

De samenwerkingspartner zal tijdig de nodige informatie en het nodige materiaal verschaffen en alle bijstand verlenen die Co-Searching nodig heeft voor de vervulling van de aan Co-Searching toevertrouwde opdracht. Bij gebrekkige naleving van deze verbintenis door de samenwerkingspartner, is Co-Searching niet aansprakelijk voor vertragingen of fouten bij uitvoering van de opdracht.

Co-Searching is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud, de kwaliteit, de boodschap of enig ander aspect van het materiaal aangeleverd door de samenwerkingspartner. De samenwerkingspartner zal Co-Searching te allen tijde vrijwaren voor aanspraken van derden dienaangaande.

In het bijzonder maar niet uitsluitend, zal de samenwerkingspartner, indien het aangeleverde materiaal creaties bevat die toebehoren aan derden (al dan niet beschermd door middel van intellectuele eigendomsrechten), als enige verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van de nodige toelatingen namens die derden voor het gebruik ervan. De aansprakelijkheid van Co-Searching voor schade uit hoofde van de uitvoering van een bepaalde opdracht, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de aan Co-Searching toekomende vergoeding voor die bewuste opdracht. Onder geen enkele omstandigheid kan Co-Searching aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of gevolgschade zoals commerciële schade, inkomstenderving of verlies van informatie.

Laatst bijgewerkt: 25/04/2024